Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-1-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, ώρα 13:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
2. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, επιτροπών ενστάσεων καθώς και τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το υποέργο1 «Ανάπλαση της περιοχής της Αρχαίας Κρήνης» (Α.Μ.1/2020, Πρ/μού: 499.224,00 € με Φ.Π.Α. 24%)» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
5. Έγκριση της μελέτης και των σχεδίων τευχών δημοπράτησης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» (πρ/μού: 309.628,00€ με ΦΠΑ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ», του Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» )
6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών»
7. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών»
8. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου για την περίοδο 2023-2024» (Α.Μ.:18/2022, Προϋπολογισμού: 163.824,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)
9. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ.:30287/29-12-2022 πρακτικού-εισήγησης για τον διαγωνισμό του έργου «Οριζόντια Σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας 2022» (Α.Μ.13/2022, Πρ/μού:74.400,00€ με Φ.Π.Α.)
10. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου « Αρδευτικό δίκτυο περιοχή «ΣΥΚΙΕΣ» Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε.Μεγάλου Αλεξάνδρου
11. Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 648 φορές