Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στις 15-3-2023

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασεις που θα γίνουν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 15-3-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, 20:00 και 20:30 προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση  για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 3852/2010, τις όμοιες του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 και τις όμοιες του ν. 5013/2023

.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (3η συνεδρίαση)

1) Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2021

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (4η συνεδρίαση)

1) Έγκριση της με αριθμ. 29/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων για το Β΄ Εξάμηνο του 2021

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (5η συνεδρίαση)

1) Έγκριση σύναψης δανείου για την ΄΄ Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Δήμου Πέλλας΄΄ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ( Τ.Π.Δ) καθώς και την έγκριση των γενικών όρων και εξασφαλίσεων
2) Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
3) Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 2545/10/10/2022 και αριθμ. ΦΕΚ 5361/Β/2022 της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.
4) Οργάνωση της άρδευσης του Δήμου Πέλλας για το 2023.
5) Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018)
6) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( Π.Ε.Πέλλας) για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδοστρωμάτων ( Δημοτικοί οδοί κρύας Βρύσης- Αξού- Γαλατάδων και Καρυώτισσας , πρ/σμο΄που: 1.000.000,00 €.
7) Υποβολή αιτήματος τροποποίησης του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 2.003.000,00 € Α.Μ 31/2018
8) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00 € Α.Μ. 15/2018
9) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης, πρ/σμού: 565.000,00 € Α.Μ. 31/2019
10) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων άρδευσης στο Δήμο Πέλλας, πρ/σμού: 1.750.000,00 € Α.Μ. 24/2018.
11) Έγκριση της παράτασης της πράξης «Enhancing the cross border wine experience for local development» με ακρωνύμιο «wine-up».
12) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.
13) Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2023
14) Έγκριση της με αριθμ. 16/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ που αφορά τον επαναδιατυπωμένο πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στα πλαίσια παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023
15) Καθορισμός των ΚΑΕ πρ/σμού 2023 , σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής.
16) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου ( αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στο Οικολογικό Πάρκι της κοινότητας Κρύας Βρύσης.
17) Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας της κοινότητας Πέλλας για την διεξαγωγή του 17ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου ΄΄ Μέγας Αλέξανδρος ΄΄.
18) Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Πέλλας για το 2023.
19) Αίτημα κατάργησης – διαγραφής άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λαϊκών αγορών.
20) Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, τελειόφοιτου Πανεπιστημίου.
21) Παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
22) Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
23) Χορήγηση άδειας λειτουργίας τεχνικών παιχνίων
24) Κοπή – κλάδεμα δένδρων

Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπολυλος Ζαχαρίας
Εισηγητής του 3ου ,11ου,12ου,14ου,15ου,17ου18ου,19ου και 22ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 10ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 13ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Παναγιωτίδης Μιχαήλ.
Εισηγητής του 16ου και 20ου θέματος ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 21ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος
Εισηγητής του 23ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 642 φορές