Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στις 19-4-2023

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασεις που θα γίνουν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 19-4-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 και 20:00, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 3852/2010, τις όμοιες του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 και τις όμοιες του ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (1η συνεδρίασης)

1) Έγκριση των με αριθμ. 182/2022 και 45/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της  για το Α΄ και  Β΄ Εξάμηνο του 2022.

Εισηγητής του θέματος  ο αντιδήμαρχος  κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (2ης συνεδρίασης)

1) Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα  τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών (πυροπροστασίας – πυρασφάλειας) του Δήμου Πέλλας για το 2023.
2) Έγκριση της με αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ που αφορά στην ψήφιση του Ισολογισμού του για το 2021
3) Έγκριση της με αριθμ. 2/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ που αφορά στην ψήφιση του Απολογισμού του για το 2021
4) Έγκριση της με αριθμ. 3/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ που αφορά στην ψήφιση επαναδιατυπωμένου Ισολογισμού οικ χρήσης 2020.
5) Έγκριση της με αριθμ. 38/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας που αφορά της δωρεάν παραχώρηση χρήσης στη ΔΕΥΑΠ των υπ’ αριθμ 705 (λιβάδι) και 1825 (αγελαδόστρατα) τεμαχίων της οριστικής διανομής 1929 αγροκτήματος Αθύρων Δήμου Πέλλας ,για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αθύρων.
6) Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2022 των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
7) Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
8) Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου, Α.Μ. 29/2012.
9) Έγκριση 8ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου, Α.Μ. 29/2012.
10) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00€ Α.Μ. 15/2018.
11) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας (retopping) υφισταμένου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 43/2018.
12) Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης- προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης (για δημοτικές οδούς) του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας.
13) Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Ανάπλαση της περιοχής της Αρχαίας Κρήνης.
14) Τροποποίηση της επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Ανάπλαση Δημοτικής Έκτασης στα Ο.Τ.43, 43Α και 42Β του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 17/2028
15) Συγκρότηση επιτροπής βάση του άρθρου 162 του ν. 4412/2026, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
16) 3η και 4η Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.
17) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 της ΔΗΚΕΠΑΠ.
18) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του ΚΕΚΑΠΠΑ.
19) Έγκριση της με αριθμ. 49/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίηση πρ/σμού Γ ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας
20) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Αγροσυκιάς στο Σωματείο "Άγιος Αρσένιος" Αγροσυκιάς.
21) Παράταση της ισχύος απόφασης παραχώρησης ακινήτου της κοινότητας Γαλατάδων
22) Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της κοινότητας Γιαννιτσών για την εγκατάσταση και λειτουργία έκθεσης δεινοσαύρων.
23) Παραχώρηση του δημοτικού θεάτρου του δημοτικού καταστήματος Πέλλας για την πραγματοποίηση παιδικού φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.
24) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.
25) Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου.
26) Έγκριση διενέργειας Οργανωμένων Υπαίθριων Βραχυχρόνιων Αγορών Δήμου Πέλλας,
27) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
28) Επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
29) Αίτημα ένταξης του Δήμου Πέλλας στο Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων Β40.
30) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και του Δασαρχείου Έδεσσας.
31) Έγκριση αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης , τελειόφοιτου Πανεπιστημίου.
32) Χορήγηση άδειας λειτουργίας τεχνικών παιγνίων.
33) Κοπή δένδρων.

Εισηγητής του 1ου και από το 16ο μέχρι και το 25ο καθώς και το 31ο και 32ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 2ου,3ου και 4ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Παναγιωτίδης Μιχαήλ.
Εισηγητής του 5ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Τόσιος Γεώργιος
Εισηγητές του 6ου και 7ου θέματος οι πρόεδροι των Εχολικών Επιτροπών κ.κ. Στεργιούλας Δημήτριος και Μπαλτζίδης Κων/νος.
Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 15ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 26ο μέχρι το 30ο  και το 33ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 592 φορές