Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-6-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, ώρα 14:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2022
2. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πέλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/09/2023 έως 31/08/2024
4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες το Δήμου Πέλλας και των νομικών το προσώπων για τα έτη 2024-2026», Πρ/μός:4.044.794,00€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.12/2023
5. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας» Πρ/μός:475.806,45€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.14/2023
6. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας για το έτος 2023», Α.Μ.4/2023, Πρ/μός:82.387,60€ με ΦΠΑ
7. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά»
8. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Πέλλας», Α.Μ.01/2022, Πρ/μου: 309.628,00€ (με ΦΠΑ)
9. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Λύσεις καινοτομίας για Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας» Α.Μ./8/2022, Πρ/μός:880.208,44€ με ΦΠΑ»
10. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου δημότη Δ.Πέλλας
11. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 671,26€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 409 φορές