Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-7-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Συμμόρφωση με την αριθ.933, 934/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» (Πρ/μός:2.915.000,0€, Α.Μ.3/22)
3. Συμμόρφωση με την αριθ.910/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
4. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Πέλλας», Α.Μ.01/2022, Πρ/μου: 309.628,00€ (με ΦΠΑ)
5. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας (για το χρονικό διάστημα 01/09/2023-31/08/2025», Α.Μ.10/2023, Πρ/σμός:303.552,68€
6. Αποδοχή της υπ΄αρ. 206.1/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για ένταξη του έργου «Ανάπλαση των οδών Αναγεννήσεως, Ακροπόλεως και κατασκευής πάρκου επί του ο.τ. 52 στον οικισμό της Πέλλας του Δήμου Πέλλας» στο Χ.Π. «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» (Α.Π. 1 «Αστική Αναζωογόνηση»)
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας
8. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
9. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πέλλας σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών» Πρ/μού:120.000,00€ προ ΦΠΑ
10. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Συμβουλευτική Υποστήριξη Εθισμένων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 562 φορές