Πρόσκληση σε συνεδρίαση (Συνέχιση συνεδρίασης) στις 31-7-2023

Πρόσκληση σε  συνεδρίαση (Συνέχιση συνεδρίασης)

Σχετικά: α) Η με αριθμ. πρωτ. 17.697/20-7-2023 πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ
β) Η με αριθμ. 172/2023 απόφαση του Δ.Σ Πέλλας ( Συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2023)

1) Λαβόντες υπόψη το (β) σχετικό σας καλούμε τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00΄για συνέχιση της συνεδρίασης της 24ης Ιουλίου 2023 που διακόπηκε, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που αναγράφονται στο (α) σχετικό, τα οποία δεν συζητήθηκαν.
2) Τα καθοριζόμενα με το ως άνω σχετικό, αναφορικά με τον τόπο, τον τρόπο συνεδρίασης και λήψης απόφασης και τα λοιπά θέματα στα οποία αναφέρεται, εξ’ ακολουθούν να ισχύουν
3) Υπενθυμίζεται ότι οι εισηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σας κοινοποιήθηκαν με το ίδιο σχετικό, το οποίο επανακοινοποιείται.
4) Επίσης, σας κοινοποιούμε το (β) σχετικό, προς ενημέρωσή σας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 615 φορές