Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9-8-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 48,36€
2. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Πέλλας», Α.Μ.01/2022, Πρ/μου: 309.628,00€ (με ΦΠΑ)
3. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας» (Α.Μ. 29/2018, Προϋπολογισμού 187.686,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
4. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας (για το χρονικό διάστημα 01/09/2023-31/08/2025», Α.Μ.10/2023, Πρ/σμός:303.552,68€
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», Α.Μ. 2/2022, Πρ/σμού:992.330,27€ με ΦΠΑ
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», Α.Μ. 2/2022, Πρ/σμού: 992.332,27€ με ΦΠΑ
7. Εξέταση ενστάσεων κι έγκριση ή μη των πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών λούνα παρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2023
9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας σχεδίου-πρότασης για επιβολή τελών για τη συμμετοχή στην υπαίθρια βραχυχρόνια αγορά και καθορισμός ύψους προκαταβολής , στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης της κοινότητας Γιαννιτσών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 643 φορές