Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-8-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Συμμόρφωση με τις αριθ.1168 και 1170/2023 αποφάσεις της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας» Πρ/μός:475.806,45€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.14/2023
4. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες το Δήμου Πέλλας και των νομικών το προσώπων για τα έτη 2024-2026», Πρ/μός:4.044.794,00€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.12/2023
5. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Κοινότητα Κρύας Βρύσης του Δ.Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 597 φορές