Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-10-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή της υπ΄ αριθ.πρωτ.:3212/12-07-2023 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας»
2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ”Κεντρική Μακεδονία” για την πράξη με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πέλλας»
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πέλλας σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών» (Α.Μ.15/2023, Πρ/μού:120.000,00€ προ ΦΠΑ.)
4. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Λύσεις καινοτομίας για Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας» Α.Μ./8/2022, Πρ/μός:880.208,44€ με ΦΠΑ
5. Συμμόρφωση με την αριθ.1321/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.688.000,00€ με το ΦΠΑ)
6. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων Οκτωβρίου 2023, του Δ.Πέλλας
7. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Α΄ Εξαμήνου 2023 Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας  και υποβολή στο Δ.Σ. Πέλλας για έγκριση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 845 φορές