Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-10-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
1. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη ετήσιας συνδρομής στη νομική βάση δεδομένων «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
2. Εξειδίκευσης πίστωσης για προμήθεια προγεύματος  για τα μέλη του κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους στο Δήμο Πέλλας, στο πλαίσιο διενέργειας διαγνωστικών τεστ για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας Covid-19
3. Αποδοχή της υπ΄ αριθ.πρωτ.:11407/2021 απόφασης του Αν. Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη του έργου του Δήμου Πέλλας με τίτλο «Ανέγερση μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου με υπόγειο στα Γιαννιτσά» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 12/2022, Πρ/μός:1.773.357,90€ (πλέον ΦΠΑ)
5. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) έτους 2024», Α.Μ.20/2023, Πρ/μού:78.864,00€ με ΦΠΑ
6. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», (Α.Μ. 2/2022, Πρ/σμού: 992.330,27€ με ΦΠΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 975 φορές