Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά, 02-01-2024
Αρ. Απόφασης: 1

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 17/12/2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
2. Την περ. γ’ της §1 και την §6 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. (Α’ 87)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του Ν.4647/2019 (Α’ 204) και το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163).
4. Την με αρ. 28549/16-04-2019 (Β’ 1327) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (ΦΕΚ 2802/Β/2023) για το Δήμο Πέλλας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 57.039 κατοίκους.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν, 5079/2023, σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των αντιδημάρχων της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 αυξάνεται, σε δήμους που προήλθαν από συνένωση, κατά έναν (1), αν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7).
8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 5056/2023 σύμφωνα με την οποία για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα, αυξάνεται ο αριθμός των Αντιδημάρχων κατά έναν (1), εφόσον  μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.
9. Το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί  των πέντε (5) τελευταίων ετών των ανωτέρω καταργούμενων  νομικών προσώπων είναι μεγαλύτεροι των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.
10. Τις διατάξεις αριθ. 1333 εγκυκλίου ΥΠΕΣ με αριθ.πρωτ. 110822/27-12-23 περί Αντιδημάρχων.
11. Το γεγονός ότι στο Δήμος Πέλλας μπορούν να ορισθούν 9 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και 3 άμισθοι Αντιδήμαρχοι
12. Τις διατάξεις των άρθ. 75, 80, 88 και 89 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
13. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 97 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 786/Β/2016, 1007/Β/2019).
15. Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι στις οργανικές μονάδες του Δήμου Πέλλας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας 1) Θεοδωρίδου Ευλαμπία, 2) Κουπτσίδη Θεόφιλο, 3) Κεχαγιαδάκη Κωνσταντίνο,4) Φωστηρόπουλο Συμεών, 5) Μερεμητσάκη Ευφροσύνη, 6) Δεντσίδου Πολυξένη, 7) Δεληγιαννίδη Κωνσταντίνο, 8) Δαμασκούδη Δημήτριο, 9) Γυριχίδη Ιωάννη, 10) Μάγγο Θεμιστοκλή, 11) Δόντση Νικόλαο και 12) Κατσαμπέρη Νικόλαο   Αντιδημάρχους από  01-01-2024  έως 31-12-2025 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες  αναλυτικά:

1. Στην κα Θεοδωρίδου Ευλαμπία  Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών τις αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Επιπλέον, την έκδοση αδειών ταφής, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να της μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

2. Στον κ. Κουπτσίδη Θεόφιλο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης, τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στις δημοτικές ενότητες.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Νέα Γενιά, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

3. Στον κ. Κεχαγιαδάκη Κωνσταντίνο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Ο ανωτέρω δεν δικαιούται αντιμισθία.

4. Στον κ. Φωστηρόπουλο Συμεών Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

5. Στην κα Μερεμητσάκη Ευφροσύνη Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις αρμοδιότητες του καταργημένου νομικού προσώπου «ΔΗΚΕΠΑΠ», και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στον Πολιτισμό και Τουρισμό όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 11 και άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.
Η ανωτέρω δεν δικαιούται αντιμισθία

6.Στην κα Δεντσίδου Πολυξένη Αντιδήμαρχο, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία, όπως την εποπτεία προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητας- φωτισμού, ελέγχου, δημοτικής περιουσίας, ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, λογιστηρίου-διπλογραφικού, ταμείου, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείου, διαχείρισης υλικών και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 15 αντίστοιχα, του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Η ανωτέρω δεν δικαιούται αντιμισθία.

7. Στον κ. Δεληγιαννίδη Κωνσταντίνο Αντιδήμαρχο, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 αντίστοιχα του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

8. Στον κ. Δαμασκούδη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες  που αφορούν την Καθαριότητα, το Περιβάλλον, το Πράσινο, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

9. Στον κ. Γυριχίδη Ιωάννη Αντιδήμαρχο, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν τον Αθλητισμό, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

10. Στον κ. Μάγγο Θεμιστοκλή Αντιδήμαρχο, τις αρμοδιότητες του καταργημένου νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΚΑΠΠΑ», τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Άσκηση Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

11. Στον κ. Δόντση Νικόλαο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας

12. Στον κ. Κατσαμπέρη Νικόλαο Αντιδήμαρχο παρά τω Δημάρχω, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  στην Διεύθυνση ΚΕΠ και στην  Πολιτική Προστασία, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 7, 14, 18 και 16 αντίστοιχα, του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

13. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

14. Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε με απόφαση του δημάρχου.

15. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάγγος Θεμιστοκλής, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κατσαμπέρη Νικόλαο
Όταν η κ. Θεοδωρίδου Ευλαμπία απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές της ασκεί ο κ. Κεχαγιαδάκης Κωνσταντίνος
Όταν ο  κ. Κεχαγιαδάκης Κωνσταντίνος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί η κ. Θεοδωρίδου Ευλαμπία
Όταν ο  κ. Μάγγος Θεμιστοκλής απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο κ Φωστηρόπουλος Συμεών
Όταν ο κ. Φωστηρόπουλος Συμεών απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο κ. Μάγγος Θεμιστοκλής
Όταν ο  κ. Δεληγιαννίδης Κωνσταντίνος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο κ. Δαμασκούδης Δημήτριος
Όταν ο  κ. Δαμασκούδης Δημήτριος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο κ. Δεληγιαννίδης Κωνσταντίνος
Όταν ο κ. Δόντσης Νικόλαος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί η κ. Μερεμητσάκη Ευφροσύνη
Όταν η κ. Μερεμητσάκη  Ευφροσύνη απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές της ασκεί ο κ. Δόντσης Νικόλαος
Όταν ο  κ. Γυριχίδης Ιωάννης απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο κ. Κουπτσίδης Θεόφιλος
Όταν ο  κ. Κουπτσίδης Θεόφιλος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο κ. Γυριχίδης Ιωάννης
Όταν η κα Δεντσίδου Πολυξένη απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές της ασκεί ο κ. Κατσαμπέρης Νικόλαος.
Όταν ο  κ. Κατσαμπέρης Νικόλαος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί η κα Δεντσίδου Πολυξένη.

16. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, εξουσιοδοτεί με σειρά προτεραιότητας τους κάτωθι Αντιδημάρχους για την άσκηση της αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Γιαννιτσών: α) Θεοδωρίδου Ευλαμπία, β) Μάγγος Θεμιστοκλής, γ) Κατσαμπέρης Νικόλαος, δ) Δεληγιαννίδης Κωνσταντίνος, ε) Γυριχίδης Ιωάννης και στ) Δεντσίδου Πολυξένη

17.Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 1420 φορές