Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 1-3-2024 - Ορθή επανάληψη

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., στον 2ο όροφο, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2024 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2024
3. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
4. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης του Δ.Πέλλας, κατόπιν των υπ΄αριθ. 5 & 6/2024 αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής
5. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων και ελέγχου πρόσβασης με χρήση βυθιζόμενων μπαρών», Πρ/μού: 245.033,92 € με το Φ.Π.Α. (Ομάδα Α:« Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων» Εκτιμώμενης αξίας 210.800,00€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), Ομάδα Β: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης με χρήση βυθιζόμενων μπαρών» Εκτιμώμενης αξίας   34.233,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%))
6. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ.Πέλλας για το έτος 2024», Α.Μ.27/2023, Πρ/μός:102.393,13€ με ΦΠΑ
7. Έγκρισή ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «Συνεργείο Βαρέων Οχημάτων» του Π.Δ.
8. Εξώδικος συμβιβασμός για την αποκατάσταση ταφικών μνημείων στο κοιμητήριο Νέας Πέλλας
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου – δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ» Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ.Ε. Κύρρου Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.39/2018, Πρ/μου:336.127,22€ με ΦΠΑ 24%)
10. Εξέταση της υπ΄αριθ.πρωτ.:4307/16-2-2024 προδικαστικής προσφυγής της Κ/ξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-Α.Σ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά της αριθ.27/2024 απόφ. Δημοτικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 604 φορές