Υπαγωγή ωφειλετών του Δήμου Πέλλας στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Νόμου 3979/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας με την αριθμ. 316/2011 απόφαση του αποφάσισε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.3979/2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους, με εξαίρεση τα πρόστιμα των αυθαίρετων κατασκευών.


Συγκεκριμένα ρυθμίζονται μετά από αίτημα του οφειλέτη προς το Δήμο: 

α) Οφειλές πάσης φύσεως που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16-6-2011), εφόσον μέχρι την υποβολή της αίτησης του υπόχρεου έχει καταβληθεί το 30% της συνολικής οφειλής.

β) Οφειλές πάσης φύσεως που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση του Ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το 30% της ρυθμισθείσας οφειλής.

γ) Οφειλές πάσης φύσεως που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του ποσού .

Ο τρόπος ρύθμισης προβλέπεται από τον νόμο που αναφέρεται ειδικότερα.

α) Με εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό  15% των προστίμων καθώς και το δεκαπέντε τοις εκατό 15% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Με καταβολή του τριάντα τοις εκατό 30% της κύριας οφειλής  των προστίμων καθώς και του τριάντα τοις εκατό  30%  των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υπόχρεων προς υπαγωγή στην ρύθμιση μέχρι και τη Δευτέρα 5-12-2011.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε (15) δεκαπέντε μηνιαίες, με ελάχιστη καταβολή του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ 150,00€ που είναι και το ανώτερο για υποχρεωτική εφάπαξ καταβολή.

Στους συνεπείς οφειλέτες του παρόντος άρθρου χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος εφόσον έχει καταβληθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής οφειλής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο εσόδων του Δήμου στα τηλέφωνα 2382350831, 2382350844, 2382350835 καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

α) Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης:   2382351224-2382351213

β) Δημοτική Ενότητα Μ. Αλεξάνδρου:  2382351314-2382351304

γ) Δημοτική Ενότητα Κύρρου:            2382351421-2382351418

δ) Δημοτική Ενότητα Πέλλας:             2382351762-2382351745

Από το Γραφείο Τύπου
Διαβάστηκε 3087 φορές