Διαγωνισμός του έργου "Συντήρηση πρανούς δυτ. τάφρου του οικισμού Κρύας Βρύσης"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΕΡΓΟ: "Συντήρηση πρανούς δυτ. τάφρου       
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                    του οικισμού Κρύας Βρύσης"    
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                                             
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    Προϋπολογισμός: 52.000,00€(με Φ.Π.Α.)                 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :21682/2015                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 5 Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου  του έργου: "Συντήρηση πρανούς δυτ. τάφρου του οικισμού Κρύας Βρύσης" με Αριθμό Μελέτης 7/15 και συνολικού προϋπολογισμού 52.000,00€ (με Φ.Π.Α. 23%).


Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία - Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 28/5/2015 ημέρα Πέμπτη.
Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09.00π.μ.


Η εξειδικευμένη πίστωση για το έτος 2015 είναι 45.000,00 € με  χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Πέλλας.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομαρχιακά Μητρώα) εφόσον καλύπτουν τον προυπολογισμό του έργου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της προυπολογιζόμενης δαπάνης δηλαδή 845,53€.

Λεπτομερής διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, έντυπο οικονομικής προσφοράς και λοιπά σχετικά στοιχεία βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας και χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους  μέχρι και την 27-5-2015. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης  χορήγησης. Τηλ.23823 50853 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κατιρτζόγλου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2896 φορές