** ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (29-5-15): Διαγωνισμός του έργου "Αποκατάσταση οδοστρώματος στο Δαμιανό"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση οδοστρώματος       
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                    (Ο.Τ.12 – Ο.Τ.13) στο Δαμιανό"    
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                                             
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    Προϋπολογισμός: 9.000,00€(με Φ.Π.Α.)                 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :21696/2015                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης & έλεγχο ομαλότητας σε σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 6, Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος (Ο.Τ.12 – Ο.Τ.13) στο Δαμιανό», Πρ/σμού: 9.000,00€ (με Φ.Π.Α. 23%), Αρ.Μελ. 8/2015.


Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πέλλας, οδός Εθν.Αντίστασης & Χατζηδημητρίου στα Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών στις 3-6-2015, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ.


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ αναλόγου τάξεως Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και εμπειροτέχνες.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι 146,34€.
Τα Γ.Ε. και Ο.Ε. είναι 18%.

Λεπτομερής διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, έντυπο οικονομικής προσφοράς και λοιπά σχετικά στοιχεία βρίσκονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, τηλ.23823 50842, αρμόδιος υπάλληλος κ.Νίκος Σπαθάς. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2871 φορές