Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου δήμου Πέλλας

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ


προκηρύσσει
τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου με τίτλο:

"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"
Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α 24%),
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Σ.Α.Τ.Α. - Κ.Α. 30.7323.088  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και


καλεί


τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη Αρ.2/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πέλλας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, έως την Πέμπτη 7-03-2019 και ώρα 10:00

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ >>

Διαβάστηκε 653 φορές