Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει  ανοικτό   συνοπτικό   διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΤ 6)», Α.Μ. 32/2018 ,  με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 1178 του Ν.4412/16 .

Το έργο συντίθεται από  εργασίες  κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών + ΓΕ&ΟΕ + απρόβλεπτα),

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Τεχνική περιγραφή , Προϋπολογισμό , Τιμολόγιο , Οικονομική προσφορά ,  κ.λπ.) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας, οδός Εθν. Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, μέχρι την 20-3- 2019, ημέρα   Τετάρτη   
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μπορούν να αναζητηθούν και στη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr) .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350842 , FAX επικοινωνίας 2382029033, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία   Σπαθάς  Ν.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών την 21-3-2019 , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 πμ
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 125  του Ν.4412/16.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος , η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας  (www.giannitsa.gr).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν  μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :  
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .  
β.    Εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων , εφόσον πληρούν το όριο και ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία έργων.
    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό το ύψος της Εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.    (άρθρο 72 , του Ν.4412/16.
    Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες (άρθρο 978, παρ.3 του  Ν.4412/16)
    Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν :
 1) ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 , ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν Δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη ,  επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω φορέας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 789 , παρ.2 του Ν.4412/16 ήτοι :
α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν ,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 , 76 και 77 ,
γ) κατά περίπτωση , τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί με το άρθρο 84
2) τα απαιτούμενα από το άρθρο 93 , παρ.β :
α) αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου ,
β) παραστατικό εκπροσώπησης , αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 , με κωδικό Κ.Α. 45.7326.007 με το ποσό των 60.000,00 €  , χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 278, παρ.34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137  Α΄ / 24-8-93) , καθώς και της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών εξόδων της Ενιαίας ανεξάρτητης αρχής  δημοσίων συμβάσεων , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ >>

Γιαννιτσά, 7- 3-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤΑΜΚΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 828 φορές