Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ»

Sticker ETPA_GR_HighRes

Γιαννιτσά, 16-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 1094
Τηλέφωνο: 23820 56010-23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δ.Ε.Υ.Α Πέλλας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της πράξης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ».

Η συνολική πράξη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ» αποτελείται από δύο (2) Υποέργα/Τμήματα ως εξής:

1ο Υποέργο/Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ
2ο Υποέργο/Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε 266.077,57€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και ειδικότερα αναλύεται:

Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ
1. 21.924,00€ για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Α’ τάξης και άνω
2. 5.115,60€ για μελέτη κατηγορίας 27, για πτυχία Α’ τάξης και άνω
3. 3.654,00€ για μελέτη κατηγορίας 16, για πτυχία Α’ τάξης και άνω
4. 5.481,00€ για μελέτη κατηγορίας 09, για πτυχία Α’ τάξης και άνω
5. 7.308,00€ για μελέτη κατηγορίας 03, για πτυχία Α’ τάξης και άνω
6. 3.654,00€ για μελέτη κατηγορίας 20, για πτυχία Α’ τάξης και άνω

και 7.070,49 € για απρόβλεπτες δαπάνες,

Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 1ου Υποέργου / Τμήματος, 54.207,09€, προ Φ.Π.Α.

Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ

1. 82.215,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Β’ τάξης και άνω
2. 102.020,20 € για μελέτη κατηγορίας 27, για πτυχία Β’ τάξης και άνω

και 27.635,28 €για απρόβλεπτες δαπάνες,

Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 2ου Υποέργου / Τμήματος , 211.870,48€, προ Φ.Π.Α.

Η μελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:71320000-7, Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr από την Παρασκευή 19-07-2019 και στην ιστοσελίδα τoυ Δήμου Πέλλας, www.giannitsa.gr

A/A Διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το Υποέργο 1: 82995

A/A Διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το Υποέργο 2: 83136

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382056018, FAX επικοινωνίας 2382083371 αρμόδιος/α υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καλπακίδης Ιωάννης

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-08-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-08-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20%, όπου U ΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και U ΤΟ η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς.

Τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και η σχετική στάθμισή τους, περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
 - Σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 - Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
 - Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώβσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 - Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωη γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.

6. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού που διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό υποέργων/τμημάτων που ο εκάστοτε υποψήφιος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, και έχει ως εξής:
Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα, 1.084,14€.
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα, 4.237,41€.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον ΔΕΚΑ (10) μήνες και τριάντα (30) ΗΜΕΡΕΣ, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑ (10) μήνες.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» Απόφαση Ένταξης, η με αρ.πρωτ. 4154/24.07.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5030420

8. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης , καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου , δύναται να λάβει προκαταβολή, με βάση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 187 του Ν. 4412/2016 έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 72 του ίδιου νόμου 4412/2016.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τo Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πέλλας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διαβάστηκε 767 φορές