*ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ* Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Σχολική Επιτροπή Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης έτους 2020, όπως αυτά περιγράφονται και προϋπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους από Τετάρτη 20/11/2019 μέχρι την Δευτέρα 2/12/2019 και ώρα 10:00π.μ.
Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας για την ανάθεση της προμήθειας, θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά μη αποκλεισμού, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Μπορείτε να δείτε τον διορθωμένο πίνακα με τα είδη, τις ποσότητες & τις τιμές προϋπολογισμού, κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστηκε 595 φορές