Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ιατρού εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υπηρεσίες ιατρού εργασίας

H Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας καθώς δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και τον εξοπλισμό για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας με CPV:85120000-6 καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών, όπως αυτές  περιγράφονται και προϋπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους από Πέμπτη 19/12/2019 μέχρι την 30/12/2019 και ώρα 10:00π.μ
Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας για την ανάθεση της προμήθειας, θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά μη αποκλεισμού, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΩΡΕΣ/ΕΤΟΣ/
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΩΡΕΣ/
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ/
ΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)
20 0,6 12 35,00€ 420,00€
ΣΥΝΟΛΟ 420,00€
ΦΠΑ 24% 100,80€
ΣΥΝΟΛΟ 520,80€

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Διαβάστηκε 666 φορές