Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη "Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης γέφυρας Λουδία"

Γιαννιτσά, 16-12-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 33697

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΟΥΔΙΑ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με προεκτιμώμενη αμοιβή 83.493,04€ (ποσό με ΦΠΑ).
Η μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

  • κατηγορία μελέτης 08 – Στατικές Μελέτες
  • κατηγορία μελέτης 16 – Τοπογραφικές Μελέτες

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-01-2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00π.μ.

Πληροφορίες κ. Αβραμίδης Ελευθέριος, στο τηλέφωνο 2382350813, FAX επικοινωνίας 2382029033, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
και διαθέτουν πτυχία τάξης ως εξής :

  • Για κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες) : Γ΄και ‘Ανω
  • Για κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) : Α΄και ‘Ανω

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 987 φορές