Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή τάφων

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο)  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΤ 4)» Α.Μ. 2/2020   με Προϋπολογισμό: 48.139,91 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 1178 του Ν.4412/16.


Το έργο συντίθεται από  εργασίες  κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  με προϋπολογισμό 38.822,51 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών + ΓΕ&ΟΕ + απρόβλεπτα),

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Τεχνική περιγραφή , Προϋπολογισμό , Τιμολόγιο , Οικονομική προσφορά ,  κ.λ.π) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας, οδός Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, μέχρι την 3 /08/2020, ημέρα   Δευτέρα.
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μπορούν να αναζητηθούν και στη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr) .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350854 , FAX επικοινωνίας 2382029033, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Παπαστεργίου  Κ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, οδός  Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία, στα Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών την  4/08/ 2020 , ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10.00 πμ
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 125  του Ν.4412/16.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος , θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη            11/08/2020 , στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα .
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν  μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :  
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .  
β.Εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων , εφ΄όσον πληρούν το όριο και ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία έργων.
    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής (άρθρο 70 , παρ.1α του Ν.4412/16.
    Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες (άρθρο 978, παρ.3 του Ν.4412/16)
    Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν :
 1) ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 , ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν Δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη , επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω φορέας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 789 , παρ.2 του Ν.4412/16 ήτοι :
α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν ,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 , 76 και 77 ,
γ) κατά περίπτωση , τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί με το άρθρο 84
2) τα απαιτούμενα από το άρθρο 93 , παρ.β :
α) αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου ,
β) παραστατικό εκπροσώπησης , αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 , με κωδικό Κ.Α. 45.7326.001 με το ποσό των 48.139,91 €  , χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 278, παρ.34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137  Α΄ / 24-8-93) , καθώς και της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών εξόδων της Ενιαίας ανεξάρτητης αρχής  δημοσίων συμβάσεων , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Γιαννιτσά, 21-07-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 784 φορές