Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων

Προσοχή!! ορισμός ημερομηνίας επίσκεψης (δείτε στο τέλος της ανακοίνωσης)

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.


Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: Α) Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης καμπύλης πεζογέφυρας (CPV: 45422100-2), Β) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στίβου (στρώμα ύψους) (CPV: 37415000-0), Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος πυρόσβεσης κλειστού γυμναστηρίου Γιαννιτσών (CPV: 44115500-4, 44611500-1) και Δ) Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων (CPV: 31518600-6)  
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Έχει προϋπολογισμό 122.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (αρ. συστ. 91503).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/8/2020 και ώρα 9:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών η 4/9/2020 και ώρα 15:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα γίνεται αναφορά στη διακήρυξη και οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στη σχετική μελέτη (Παράρτημα Α της διακήρυξης).
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www.giannitsa.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 2382350833 (Εμμανουηλίδης).

Γιαννιτσά, 11-08-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 496 φορές