Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων (CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4)


για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2023 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 4.123.731,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (αρ. 96085).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 11/09/2020 και ώρα 9:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών η 20/09/2018 και ώρα 15:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα γίνεται αναφορά στη διακήρυξη και οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στη σχετική μελέτη (Παράρτημα Α της διακήρυξης).
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www.giannitsa.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 2382350833 (Εμμανουηλίδης).

Γιαννιτσά, 14-08-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 466 φορές