Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ.43, 43α & 42β του Δήμου Πέλλας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 43, 43Α ΚΑΙ 42Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.798.000,00€ με τον Φ.Π.Α. με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 455.386,02€,
β) κατηγορία Οικοδομικών έργων με προϋπολογισμό 493.615,26€,
γ) κατηγορία Ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 228.812,14€,
δ) κατηγορία έργων Πρασίνου με προϋπολογισμό 116.828,08€,
ε) κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 135.225,52€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο θα εκτελεσθεί στα Γιαννιτσά, Δήμου Πέλλας. Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στην Π.Ε. 5 (ΓΠΣ Δήμου Γιαννιτσών), εν μέσω μιας περιοχής γενικής κατοικίας με έντονη οικιστική ανάπτυξη, στο ανατολικό τμήμα του οικισμού και σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης (άξονας της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου κ.λπ.), 600 μέτρων από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και 800 μέτρων από την περιφερειακή οδό των Γιαννιτσών. Πρόκειται για μια έκταση 10 στρεμμάτων περίπου, η οποία περιβάλλεται από τις οδούς Κατσαντώνη, Αλεξανδρείας (αδιάνοικτη), Αγίας Παρασκευής και Αγίων Σαράντα (αδιάνοικτη).
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση των οικοδομικών τετραγώνων 43, 43α και 42β, η οποία περιλαμβάνει:
• τη δημιουργία ανοιχτού χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Ο.Τ. 43α,
• τη διαμόρφωση δημοτικού πάρκου αναψυχής και ποικίλων δραστηριοτήτων (με οριοθέτηση, διαδρομές περιπάτου με κυριαρχία διαπερατών δαπέδων, καθιστικά, πέργκολα, δεξαμενή νερού, φυτεύσεις, φωτισμό) στο Ο.Τ. 43,
• τη δημιουργία παιδικής χαράς - υπαίθριου παιδότοπου στο Ο.Τ. 42β,
• τη διάνοιξη, διαμόρφωση και πλήρη λειτουργική ολοκλήρωση των περιβαλλουσών οδών και πεζοδρόμων
• τη φυτοτεχνική αντιμετώπιση των χώρων με νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης,
• φωτισμό οδών και χώρων με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας.
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ομάδες εργασιών:
• Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, χωματουργικά
• Έργα υποδομής, υποδομές δαπέδων, σκυροδέματα, κρασπεδώσεις
• Επιστρώσεις δαπέδων, οδοστρωσία
• Αστικός εξοπλισμός, λειτουργικές κατασκευές, σήμανση
• Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
• Φυτοτεχνικές εργασίες
Το Ο.Τ. 43 ορίζεται από τις οδούς Κατσαντώνη (βόρεια, ανακατασκευή), Αγίων Σαράντα (ανατολικά, διάνοιξη και διαμόρφωση με κατασκευή επιχώματος και τοίχου αντιστήριξης στο δυτικό όριό της για τη διατήρησή της στη στάθμη των εισόδων ιδιοκτησιών ανατολικά της), Αγίου Όρους (νότια, προσαρμογή στο υφιστάμενο ανάγλυφο), Αλεξανδρείας (δυτικά, πεζόδρομος στο υφιστάμενο ανάγλυφο) και τους πεζοδρόμους μεταξύ αυτού και του Ο.Τ. 43Α (νοτιοανατολικά). Η οριοθέτηση του Ο.Τ. 43 προς τους πεζοδρόμους αυτούς θα είναι αντιληπτική -μόνο με διαφοροποίηση της επίστρωσης του δαπέδου, χωρίς διαφοροποίηση βατότητας ή ανισοσταθμίες. Στις υπόλοιπες πλευρές η οριοθέτηση θα είναι λειτουργική (και αποτρεπτική) με χαμηλό τοιχίο-στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαμορφωμένο κατά τμήματα ως καθιστικό. Το στηθαίο της ανατολικής πλευράς αποτελεί επέκταση καθ’ ύψος του τοιχίου αντιστήριξης του επιχώματος της οδού Αγίων Σαράντα (σκυρόδεμα Β’ φάσης). Το εσωτερικό (προς το Ο.Τ.) εμφανές τμήμα των τοιχίων της βόρειας και της ανατολικής (μέχρι την είσοδο) πλευράς θα επενδυθούν με λιθοδομή από πέτρα Λακκώματος, η οποία θα εδράζεται σε κατάλληλη διαμόρφωση του τοιχίου (χαμηλότερα από την τελική στάθμη του εδάφους). Οι υπόλοιπες εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος θα υποστούν επεξεργασία θραπιναρίσματος.
Το Ο.Τ. 43 θα διαμορφωθεί σε εξωστρεφές πολυλειτουργικό πάρκο καθημερινής ήπιας αναψυχής και δραστηριοποίησης με πρόσβαση ισόπεδη από την οδό Αλεξανδρείας (πεζόδρομος) και από τους πεζοδρόμους μεταξύ των Ο.Τ. 43 και 43Α. Πρόσβαση στο πάρκο προβλέπεται και από την οδό Αγίων Σαράντα (ανατολικά) με πλατύσκαλο και ράμπα καθόδου, με ξύλινο δάπεδο (iroko) σε φέρουσα χαλύβδινη υποδομή, η οποία θα εδράζεται σε τοιχία σκυροδέματος.
Η αναδιαμόρφωση του εδαφικού αναγλύφου περιλαμβάνει την αξιοποίηση του υφισταμένου πρανούς στη βόρεια πλευρά του πάρκου, τη διαμόρφωση πρανούς στο τοιχίο αντιστήριξης στο ανατολικό όριο με επιχωμάτωση (ουσιαστικά πρόκειται για "μετατόπιση" του πρανούς που υπάρχει έξω από τη Ρ.Γ. και καλύπτεται με το επίχωμα της οδού Αγίων Σαράντα) και τη δημιουργία τεσσάρων μικρής κλίμακας τοπικών εδαφικών εξάρσεων-"λόφων", με τις οποίες προσδιορίζονται επί μέρους περιοχές δραστηριοτήτων. Τα πρανή διαμορφώνονται σε αναβαθμούς με χαμηλά στηθαία από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε από λιθοδομή. Ορισμένα από αυτά σχεδιάζονται ως γραμμικά συνεχή καθιστικά, με κατάλληλο πλάτος και κάθισμα από καδρόνια ξυλείας πεύκου τοποθετημένα εγκάρσια (βόρεια, βορειοανατολικά) και ως τοπικές διευρύνσεις με λιθοδομή (πέτρα Λακκώματος) και κάθισμα από σανίδες ξυλείας iroko (ανατολικά). Οι εδαφικές εξάρσεις οριοθετούνται με περιμετρικό κράσπεδο (στον πόδα) και καθιστικά, ενώ η βόρεια πλευρά των δυο κεντρικών (λόφος 1 και λόφος 3) διαμορφώνεται κεκλιμένη βατή με επιφάνεια από βοτσαλόδεμα.
Στο βόρειο τμήμα του πάρκου, στον μεταξύ των πρανών χώρο έχει σχεδιασθεί μια ευρεία εξέδρα εκδηλώσεων με δάπεδο ξύλινο σε φέρουσες δοκούς ΗΕΑ 100 που εδράζονται σε θεμελιολωρίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ στο κεντρικό τμήμα του προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής με υδροχαρή φυτά (με την απαιτούμενη Η/Μ εγκατάσταση) και καθιστικό στην ανατολική πλευρά της.
Η εξέδρα και οι λόφοι 1 και 2 περιβάλλονται από ζώνη βατή, επιστρωμένη με συλλεκτό χαλίκι, με χονδόπλακες από πέτρα Λακκώματος στον μεταξύ του λόφου 1 και της εξέδρας διάδρομο. Μεταξύ του χαλικόστρωτου και του πόδα του περιμετρικού πρανούς παρεμβάλλεται σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Με όμοιο δάπεδο είναι επιστρωμένη η τεθλασμένη λωρίδα-πορεία, πλάτους 1,5 m, με την οποία οριοθετείται από δυτικά το δάπεδο από διάτρητους τσιμεντοκυβόλιθους (claustras) και φύτευση της νότιας "πλατείας".
Το βατό κεντρικό τμήμα διαμορφώνεται με δάπεδο από τσιμεντοκυβόλιθους αντικέ, ενώ με φυσικούς κυβόλιθους (πέτρα Λακκώματος) επιστρώνεται το δάπεδο του διαδρόμου εισόδου από τον πεζόδρομο Αλεξανδρείας (με λωρίδα όδευσης τυφλού από λευκό μάρμαρο) και μια ζώνη στο όριο προς το Ο.Τ. 43Α και στην περιοχή του στεγάστρου (pergola).
Το στέγαστρο καλύπτει επιφάνεια 49 m2 και τοποθετείται στο νότιο άκρο της επί της οδού Αγίων Σαράντα Ρ.Γ. του Ο.Τ. 43, σε επαφή με το τοιχίο αντιστήριξης. Θα κατασκευασθεί με μεταλλικό φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από διαφώτιστα πολυκαρβονικά φύλλα με μικρή κλίση προς την οδό. Για τη σκίαση του χώρου θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από διάτρητο μεταλλικό φύλλο. Με διάτρητο φύλλο θα κατασκευασθούν επίσης, τα δυο κατακόρυφα πλευρικά πετάσματα και η πινακίδα εισόδου. Σε επαφή με το τοιχίο και στη νότια πλευρά του στεγάστρου θα κατασκευασθεί γραμμικό καθιστικό από λιθοδομή (πέτρα Λακκώματος) και στέψη από σκυρόδεμα. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου θα κατασκευασθούν από χάλυβα τύπου corten (με επιφανειακή επεξεργασία οξείδωσης). Από το υλικό αυτό θα κατασκευασθεί και το προστατευτικό κιγκλίδωμα της ράμπας καθόδου στο πάρκο από την οδό Αγίων Σαράντα.
Δεν προβλέπονται κτιριακές κατασκευές.
Η προβλεπόμενη από το ΓΠΣ παιδική χαρά στο Ο.Τ. 42Β σχεδιάζεται με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές ώστε να εξυπηρετεί -κυρίως- παιδιά με αναπηρίες, μια δυνατότητα μοναδική στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Θα καταλαμβάνει ολόκληρο το Ο.Τ. και θα ορίζεται περιμετρικά με ζώνες φύτευσης και με μεταλλική περίφραξη (από χάλυβα τύπου corten) σε χαμηλό τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα έχει δάπεδο οριζόντιο, επίπεδο, επιστρωμένο με βοτσαλόδεμα και με ειδικών προδιαγραφών ελαστική επίστρωση στον ζωτικό χώρο των παιχνιδιών. Το πρανές της ανατολικής πλευράς θα συγκρατείται στον πόδα του με χαμηλό τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαμορφωμένο σε καθιστικό. Στον χώρο της παιδικής χαράς θα εγκατασταθούν Μύλος για ΑμεΑ, ελατήριο ΑμεΑ, τραμπάλα για ΑμεΑ.
Τόσο στο Ο.Τ. 43 όσο και στο Ο.Τ. 42Β θα τοποθετηθούν τυποποιημένα καθιστικά (παγκάκια), κρήνες και καλάθια απορριμμάτων.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από α) από ίδιους πόρους και κατανέμεται στα έτη 2020 και 2021 σε βάρος του Κ.Α 02.30.7326.005 του προϋπολογισμού και β) από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019», Άξονας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2019» για το ποσό των 389.366,00  Ευρώ   
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης 2,5‰ υπέρ  των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων ( μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (Α77) και της υπ΄αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ( Β΄2780)


ΚΡΗΤΙΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών κατηγορίας 1η τάξη και άνω που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 1η τάξη και άνω που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α2 τάξη και άνω που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, Α2 τάξη και άνω που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  ΠΡΑΣΙΝΟΥ, Α2 τάξη και άνω που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, που είναι εγκατεστημένα σε:
    σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
    σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
    σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
    σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 ευρώ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.giannitsa.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως 21/09/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  25/09/2020
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350816, fax:2382029033, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαδημητρίου Ελένη.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

  • Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ >>
  • Μπορείτε να δείτε τα σχέδια του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr επιλέγοντας τον Α/Α Συστήματος 92545
Διαβάστηκε 590 φορές