Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας: «Έρευνα για αστική ενεργειακή αναβάθμιση»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Ο Δήμος Πέλλας προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας:
«Έρευνα για αστική ενεργειακή αναβάθμιση» στο πλαίσιο της πράξης “Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

1. CPV : 71210000-3
2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 15.662,66€ (με Φ.Π.Α 24% 19.421,70€).
3. Μελέτη κατηγορία μελέτης 7 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Πτυχίο Α’ τάξης και άνω
4. Διάρκεια σύμβασης : 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 313,25 €.
6. Η υπηρεσία έχει ενταχθεί στο Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσώνχωρών.
7. Κριτήρια ανάθεσης : «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 22/10/2020 και ώρα 10:00π.μ.
9. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού : 22/10/2020 και ώρα 10:00π.μ.
10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.
11. Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας, τηλέφωνο 2382350809
12. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ: 09/10/2020
13. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, και στο site του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 465 φορές