Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμαρχος Πέλλας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το έτος 2021, αξίας 213.783,05  € με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης:


α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης χωρίς Φ.Π.Α., του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πέλλας, για τα εξής είδη τροφίμων :
    1. κρεοπωλείου,
    2. ιχθυοπωλείου,
    3. oπωροπωλείου,
    4. ελαιόλαδo,
β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο κάθε ενός από τα παρακάτω είδη :
    1. παντοπωλείου (εκτός του ελαιόλαδου),
    2. αρτοποιείου,
    3. γάλακτος
όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 15/01-10-2020 μελέτη της  προμήθειας.
    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
      Η εγγύηση συμμετοχής αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 15/01-10-2020 μελέτη της προμήθειας, για το κάθε τμήμα(ομάδα) χωριστά και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ε.Τ.Α.Α.- Τ. Μ.Ε.Δ.Ε.
     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
     Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται 18/11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται  23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
       Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. και ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
    Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www. giannitsa.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. και στο τηλέφωνο 2382350851 (κα Σπουρτούδη)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 403 φορές