Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2020"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(αρθρ.117 Ν.4412/2016)

για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2020"

Ως εγκρίθηκε με την αριθμ 314/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Πέλλας
Ταχ. Δ/νση: Χ΄δημητρίου-Εθν.Αντίστασης , Τ.Κ. 58 100 Γιαννιτσά, Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL524 (Πέλλα)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.giannitsa.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες:Σοφία Καρυπίδου, Ελευθέριος Αβραμίδης (τηλ. 23823 50841, 23823 50813, φαξ: 23820 29033)

2.Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr (Διαγωνισμοί- Διακηρύξεις).

3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πέλλας & Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πέλλας/Διοίκηση Δήμου.

4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

5.Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233221-4 & 45233290-8

6.Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

7.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL524 (Πέλλα)

8.Τίτλος έργου: "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΕΛΛΑΣ 2020"

9.Σύντομη Περιγραφή
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών νέας διαγράμμισης και επαναδιαγράμμισης οδικών επιφανειών για την οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας, διαβάσεων πεζών αλλά και θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ καθώς και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων.

10.Εκτιμώμενη συνολική αξία: 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (74.400,00 ευρώ με 24% Φ.Π.Α.)

11.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

12.Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

13.Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 1 που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.
γ.Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.
δ.Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

14.Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία (Συνοπτικός Διαγωνισμός) του άρθρου 117 του ν. 4412/2016.

15.Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

16.Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016.

17.Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 5/1/2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 9.00 π. μ.

18.Φάκελοι προσφορών υποβάλλονται:α)με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής είτε β)με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε γ)με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

19.Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

20.Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: Συγκαλείται η Επιτροπή Διαγωνισμού σε Δημόσια Συνεδρίαση και ισχύει η ΚΥΑ 80189/12-12-2020.

21.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α188).

22.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους ΣΑΤΑ του Δήμου Πέλλας με Κ.Α. 30-7323-086. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

23.Διαδικασίες ένστασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του Έργου.

24.Άλλες πληροφορίες: Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔHMΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΤ.ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 484 φορές