Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας:«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου "Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Ν. Πέλλας"»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο : «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου ‘’Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Ν. Πέλλας’’», εκτιμώμενης αξίας  22.046,24€ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24 %)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πέλλας
Επίσημη Επωνυμία : Δήμος Πέλλας
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Χατζηδημητρίου και ΕΘν. Αντίστασης
Κωδ. NUTS : EL 124 (Pella)
Τηλ. επικοινωνίας : 2382350810
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Διεύθυνση διαδικτύου :  www.giannitsa.gr
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ιωαννίδου Ζωή

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 08/04/2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας: www.giannitsa.gr
 
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται από τις 08/04/2021 στα γραφεία του δήμου Πέλλας, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης, Γιαννιτσά, 58100-2ος όροφος πληροφορίες Ιωαννίδου Ζωή, τηλ. 2382350810 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, ήτοι έως την 16/04/2021.

4. Κωδικός CPV: 90492000-2

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου  παράδοσης της υπηρεσίας: EL 124 (Pella)

6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης:
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 17.779,23€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών :
1) 8.834,40€ για παροχή υπηρεσίας στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες)
2) 6.625,80€ για παροχή υπηρεσίας στην κατηγορία 09 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές)

και 2.319,03€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή οικονομικών προσφορών

8. Χρόνος εκπόνησης της μελέτης:
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και με δυνατότητα παράτασης, εφόσον απαιτηθεί λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την υπογραφή της  σύμβασης του υποέργου 3, έως την υπογραφή της σύμβασης του υποέργου 3.

9. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 και 09 που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

10. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

12. Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

13. Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της αναλυτικής Διακήρυξης,
είτε (α) με κατάθεσή  τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δήμος Πέλλας, Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου -58100- Γιαννιτσά
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμος Πέλλας, Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου 58100- Γιαννιτσά
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο  της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Πέλλας, Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου 58100- Γιαννιτσά

Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 10:00.

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 της διακήρυξης.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

15. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

17. Χρηματοδότηση:
Η παροχή υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ταμείο Συνοχής, Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) (ΣΑΕ2751 αριθμός εγγραφής 2017ΣΕ27510007), ενώ το ΦΠΑ από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Πέλλας. Η διακήρυξη και τα τεύχη εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας με την υπ.αριθμ. 75/2021 απόφασή της.

18. Δημοσιεύσεις:
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 337 φορές