Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων

Ο Δήμος Πέλλας
διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 806.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (αρ. συστ. 110024).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/5/2021 και ώρα 9:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών η 30/5/2021 και ώρα 15:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

  • Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 667 φορές