Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος Πέλλας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
(* 20/5/2021 - Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως 28/5/2021)

συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πέλλας (για το χρονικό διάστημα 01/07/2021-30/06/2023), αξίας 264.767,59 ευρώ με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 4.270,45 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 10/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 17/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
(* Δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως 28/5/2021 και ώρα 14:00).

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www. giannitsa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 536 φορές