Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Πέλλας, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πέλλας

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός  από αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.

Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία στον επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων  ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ αντίστοιχα με την ειδικότητα τους. (Η ύπαρξη εμπεορίας στην εκπόνηση μελετών αξιογείται θετικά).
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Πτυχίο καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την 15/07/2021, τηλ. επικοινωνίας 23823 50802 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 308 φορές