Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ο Δήμος Πέλλας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

(Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Πέλλας (CPV: 73220000-0 και 79415200-8) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 59.520,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18.08.2021 ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημαρχείο, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, με αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης του έργου όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 960,00 €.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www.giannitsa.gr, ενώ περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 2382350833 (Εμμανουηλίδης).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 224 φορές