Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στα Γιαννιτσά

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας :

Α/Α

Αριθμός Τεμαχίου

Διανομή

Αγρόκτημα

Έκταση (στρέμματα)

Ποσό Εγγύησης (€)

1

113

ΟΔ1929

Αρχοντικού

33,952

67,90

2

562 (τμήμα)

ΣΔ1985

Αρχοντικού

11,325

22,65

3

562 (τμήμα)

ΣΔ1985

Αρχοντικού

12,3

24,60

4

562 (τμήμα)

ΣΔ1985

Αρχοντικού

22,148

44,30

5

3375

ΟΔ1929

Γιαννιτσών

65

130,00

6

3375-Α

ΟΔ1929

Γιαννιτσών

9,5

19,00

7

257 (τμήμα)

ΟΔ1932

Δαμιανού

12,194

24,39

8

1054 (τμήμα)

ΣΔ1959

Δαμιανού

6,905

13,81

9

1059 (τμήμα)

ΣΔ1959

Δαμιανού

2,037

4,07

10

1150 (τμήμα)

ΣΔ1963

Δαμιανού

7,033

14,07

11

1160 (τμήμα)

ΣΔ1972

Δαμιανού

4,081

8,16

12

1212 (τμήμα)

ΣΔ1972

Δαμιανού

4

8,00

13

1212 (τμήμα)

ΣΔ1972

Δαμιανού

12,329

24,66

14

132

ΟΔ1966

Ελευθεροχωρίου

15,231

30,46

15

734 (τμήμα)

ΟΔ1936

Λεπτοκαρυάς

1,771

3,54

16

734 (τμήμα)

ΟΔ1936

Λεπτοκαρυάς

2,719

5,44

17

734 (τμήμα)

ΟΔ1936

Λεπτοκαρυάς

3,892

7,78

18

931

ΟΔ1936

Λεπτοκαρυάς

5,016

10,03

19

1179 (τμήμα)

ΣΔ1963

Λεπτοκαρυάς

4,729

9,46

20

1246 (τμήμα)

ΣΔ1967

Λεπτοκαρυάς

29,653

59,31

21

1264 (τμήμα)

ΣΔ1967

Λεπτοκαρυάς

6,25

12,50

22

1264 (τμήμα)

ΣΔ1967

Λεπτοκαρυάς

7,425

14,85

23

1264 (τμήμα)

ΣΔ1967

Λεπτοκαρυάς

31,086

62,17

24

1264 (τμήμα)

ΣΔ1967

Λεπτοκαρυάς

38,232

76,46

25

1302 (τμήμα)

ΣΔ1986

Λεπτοκαρυάς

12,389

24,78

26

1391

ΣΔ1967

Πενταπλατάνου

3,75

7,50

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα από 8:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για την μίσθωση του/των συγκεκριμένου/ων αγροτεμαχίου/ων.
4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
6) Εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του Δήμου Πέλλας για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος κάθε αγροτεμαχίου εφαρμόζοντας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, όπως αναγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €). Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (1,00 €).
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2025 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παράτασης για κανένα λόγο.
Για τους όρους της δημοπρασίας καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ. : 2382350831, fax : 2382025240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 80 φορές