Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πέλλας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» προϋπολογισμού 781.109,21€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).


2. CPV : 45214200-2.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:323.372,00€, και Εξοπλισμός Η/Μ:140.833,44€ Γ.Ε. και Ο.Ε.:83.556,98€, Απρόβλεπτα:82.164,36€, ήτοι σύνολο:629.926,78€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 15/12/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 19/12/2021.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 23/12/2021, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.  
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 27/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

7. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

8. Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς όπως Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην 1ης 2ης  τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3ης τάξης εντός Νομού  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ και ενώσεις οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β), που είναι εγκατεστημένες σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 
9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.599,00€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 23/12/2022.  
 
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2017ΣΕ05500010 με ΣΑΕ 055 για το ποσόν των 335.420,00€ και από πιστώσεις Δήμου για το ποσόν των 445.689,78€. Είναι δε εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πέλλας  ως πολυετές, με Κ.Α. : 64.7321.001. Το ποσό εγγραφής για το Οικονομικό Έτος 2021 είναι 335.420,00€, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. Το υπολειπόμενο ποσό έως το ύψος υπογραφής της σχετικής σύμβασης, θα προβλεφθεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022, με πηγή χρηματοδότησης Δήμου.
 
11. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
 
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 568 φορές