Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων

για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το έτος 2022, αξίας 235.975,47 € με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης :

α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης χωρίς Φ.Π.Α., του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πέλλας, για τα εξής είδη τροφίμων :
1. κρεοπωλείου,
2. ιχθυοπωλείου,
3. oπωροπωλείου,
4. ελαιόλαδo,
β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο κάθε ενός από τα παρακάτω είδη :
1. παντοπωλείου (εκτός του ελαιόλαδου),
2. αρτοποιείου,
3. γάλακτος
όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 25/30-11-2021 μελέτη της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται 03/01/2022 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται 10/01/2022, και ώρα 15:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 14/01/2022 και ώρα 12:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός: 151155)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. και στο τηλέρφωνο 2382350851 (κα Σπουρτούδη)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 575 φορές