Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 της ΔΕΥΑ Πέλλας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

103

ΔΕΥΑ Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

104

ΔΕΥΑ Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

2

105

ΔΕΥΑ Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

106

ΔΕΥΑ Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Διαβάστηκε 1518 φορές