Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αγ. Αποστολών Πέτρου και Παύλου" στην Πέλλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου»
της με αριθμό πρωτ. 13590/20.06.2022.

Ο Δήμος Πέλλας, έχοντας υπόψη
α) Την με αριθ. 91/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης υπαίθριας οργανωμένης βραχυχρόνιας αγοράς.
β) Τον με αριθ. 90/2022 Κανονισμό λειτουργίας υπαιθρίων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του Ν 4849/2021 του Δήμου Πέλλας.
γ) Την με αριθ. 604/01.11.2021 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
δ) Το από Μάιο 2022 σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας.

Προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς, θρησκευτικής εμποροπανήγυρης (Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου) στην Πέλλα, στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας και όμορων δρόμων της Κοινότητας Πέλλας, την περίοδο από 28 έως 30 Ιουνίου 2022.

α) Τέσσερις (4) θέσεις καντινών διαστάσεων 8μ.Χ2μ. με αριθμό Κ1 έως Κ4, χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01-03-2022).
β) Δύο (2) θέσεις φορητών τροχήλατων εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 3μΧ2μ με αριθμό Ζ1 έως Ζ2 (πχ ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, γλυκίσματα κλπ) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01-03-2022), ζαχαρώδη προϊόντα, ξηροί καρποί, προϊόντα οικοτεχνίας όπως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα κλπ. .
γ) Δέκα (10) θέσεις 3μΧ2μ βιομηχανικών ειδών με αριθμό Ε1 έως Ε4 και Π1 έως Π6, (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη, παιχνίδια, λευκά είδη, δερμάτινα είδη όπως τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, ψιλικά, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη οικιακής φροντίδας, μέσα  συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, άλλα είδη χαρτιού, είδη λαϊκής τέχνης, είδη διακόσμησης, γλάστρες και εργαλεία κηπουρικής, είδη ανθοκομίας
ε) Μία (1) θέση Λούνα Πάρκ με αριθμό Λ1. Αίτηση για τη διαδικασία παραχώρησης χώρου στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κ Μήντο Χρήστο τηλ. 2382350831 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή το Συμβούλιο Επιθεώρησης (περί θεάτρων και κινηματογράφων) του άρθρου 2 του α.ν 445/1937(Α 22) και τα κατά τόπους τμήματα αδειοδοτήσεων.

Στα πλαίσια της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 21/06/2022 έως 23/06/2022 στο γραφείο αδειοδοτήσεων, Δημοτικό Κατάστημα, 1 όροφος, στην Πέλλα, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351780 και 2382351784 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις αποφασίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την απόδοση θέσης.

Στην εν λόγω θρησκευτική Εμποροπανήγυρη δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Άδειας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή που  δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές, κάτοχοι Άδειας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Άδειας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.
Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ αριθ. 91354/30.07.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και  Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (Β 2983)].
γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

Οι θέσεις πωλητών στην παρούσα Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη αγορά αποδίδονται ως εξής: α) ποσοστό 75% στους  κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, β) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, γ) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Άδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο και δ) σε ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.   

Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 2 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.    

Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίαςτης οργανωμένης υπαίθριας αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Οι δικαιούχοι της έγκρισης συμμετοχής στις οργανωμένες υπαίθριες αγορές-βραχυχρόνιες αγορές κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, κάτοχοι αδείας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή το Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-καλλιτέχνη υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος θέσης σύμφωνα με την υπ αριθ. 91/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 90/2022 Κανονισμό λειτουργίας και 103/2022 εισήγηση Οικονομικής επιτροπής.

Σημειώνεται: α)οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά β)ο υπ' αριθ. 90/2022 Κανονισμός λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του Ν. 4849/2021 του Δήμου Πέλλα και γ)το τοπογραφικό διάγραμμα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr/).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351780 και 2382351784
                                                                                           

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σαμόπουλος  Νικόλαος

  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή ή κατόχου βεβαίωσης δραστηριοποίησης κάνοντας κλικ εδώ >>
  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργείας "Λούνα Παρκ" κάνοντας κλικ εδώ >>
  • Μπορείτε να δείτε το τοπογραφικό διάγραμμα κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 488 φορές