Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αγίας Κυριακής" στην Κρύα Βρύση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Κυριακής - Κρύας Βρύσης»
της με αριθμό πρωτ. 13699/21.06.2022.

Ο Δήμος Πέλλας, σύμφωνα

α)με την αρ 91/2022 απόφαση Δ.Σ   ((Έγκριση της με  αριθμ 20/2022 απόφασης της ΕΠΖ για  την διενέργεια Οργανωμένων Υπαιθρίων Βραχυχρονίων Αγορών Δήμου  Πέλλας σύμφωνα με  τον Ν 4849/2021
β)Την με αρ 90/2022 απόφαση Δ.Σ ((Ψήφιση κανονισμού ίδρυσης και λειτουργίας Οργανωμένων Υπαίθριων Βραχυχρόνιων Αγορών Δήμου  Πέλλας, σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν 4849/2021)).
γ)Την υπ αριθμόν 604/01-11-2021 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους  Αντιδημάρχους.
δ)Το σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις δραστηριοποίησης  βραχυχρόνιας αγοράς, θρησκευτικής εμποροπανήγυρης (Κρύας Βρύσης-Αγίας Κυριακής) στην Κρύα Βρύση Πέλλας, στον χώρο  της Λαϊκής αγοράς, την περίοδο από 8-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

 

α)Έξι (6) θέσεις καντινών διαστάσεων 8Μχ2μ.με αριθμό 39-44 χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.(Υ.Α 18982/01-03-2022) με ημερήσιο τέλος 20,00€ για κάθε καντίνα.

β)Έντεκα (11) θέσεις φορητών τροχήλατων εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων  3μΧ2μ (πχ ποπ κορν, μαλλί της γριάς, γλυκίσματα κλπ) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01-03-2022) με αριθμό 17-26 και 45 με ημερήσιο τέλος 10,00€ για κάθε φορητή τροχήλατη εγκατάσταση έψησης.

γ)Τριάντα μία θέσεις (31) 3μΧ2μ βιομηχανικών ειδών (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη, παιχνίδια, λευκά είδη, δερμάτινα είδη όπως τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, ψιλικά, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, άλλα είδη χαρτιού, είδη λαικής τέχνης, είδη διακόσμησης, γλάστρες και εργαλεία κηπουρικής, είδη ανθοκομίας κλπ με αριθμό 1-16 και 46-60 με ημερήσιο τέλος 15,00€ για κάθε εγκατάσταση βιομηχανικών ειδών.

δ)Δώδεκα (12) θέσεις φορητών εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 4μχ2μ (λουκουμάδες,χαλβάς) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με αριθμό 27-38 με ημερήσιο τέλος 20,00€ για κάθε φορητή εγκατάσταση έψησης.

ε)Μία (1) θέση Λούνα Πάρκ με συνολικό εμβαδόν 900τμ με ημερήσιο τέλος 50,00€ για κάθε μεγάλη εγκατάσταση και 20,00€ για κάθε μικρή εγκατάσταση. Aίτηση για την διαδικασία παραχώρησης χώρου στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μίντο Χρήστο, τηλ.2382350831  σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή το συμβούλιο Επιθεώρησης (περί θεάτρων και κινηματογράφων) του άρθρου 2 του α.ν 445/1937 (Α 22) και τα κατά τόπους τμήματα αδειοδοτήσεων.

Στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 22/06/2022 έως 27/06/2022 στο γραφείο αδειοδοτήσεων, Δημοτικό Κατάστημα, 2 όροφος, στην Κρύα Βρύση, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και 2382351236 αυτοπροσώπως ή μέσωεξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις αποφασίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την απόδοση θέσης.

Στην εν λόγω Βραχυχρόνια Αγορά δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαικές Αγορές, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.

Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά  από τους εξής όρους:

α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ αριθ 91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ((Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)))(Β 2983)

γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

Οι θέσεις πωλητών στην παρούσα βραχυχρόνια αγορά αποδίδονται ως εξής: α)ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας  β)σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών γ)σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο δ)ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω ,αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει απο την διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Οι δικαιούχοι της έγκρισης συμμετοχής στις οργανωμένες υπαίθριες αγορές-βραχυχρόνιες αγορές κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, κάτοχοι αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία Πωλητή, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή το Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-καλλιτέχνη υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος θέσης σύμφωνα με την υπ αριθμόν 91/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 90/2022 Κανονισμό λειτουργίας, και 103/2022 εισήγηση Οικονομικής επιτροπής.

Σημειώνεται,α) οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr/) .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και 2382351236

                                                           Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                           
Μπαλτζίδης  Κωνσταντίνος  

  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή ή κατόχου βεβαίωσης δραστηριοποίησης κάνοντας κλικ εδώ >>
  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργείας "Λούνα Παρκ" κάνοντας κλικ εδώ >>
  • Μπορείτε να δείτε το τοπογραφικό διάγραμμα κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 323 φορές