Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ», με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.763.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 1.256.108,09 Ευρώ  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 226.099,46 Ευρώ  
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 222.331,13 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 58.461,32 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ,
β) κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και  
γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ.
 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

                                               ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ     ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ     Η/Μ ΕΡΓΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          729.817,93               359.957,96         166.332,20
    ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%          131.367,23                 64.792,43          29.939,80
    ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                  861.185,16               424.750,39         196.272,00
    ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                       129.177,77                 63.712,56          29.440,80
    ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                   990.362,93               488.462,95        225.712,80
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α' 36) και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.giannitsa.g  καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021.
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:  
Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι παρεμβάσεις σε δίκτυο οδών και πεζοδρόμων, το οποίο απαρτίζεται από:
- τον άξονα των οδών Δημ. Στάμκου και Γ. Κουγιουμτζίδη από την οδό Απ. Λουκά μέχρι την οδό Αφων Παπαϊωάννου,
- την οδό Ν. Πλαστήρα, από την οδό Γ. Κουγιουμτζίδη μέχρι την οδό Παύλου Μελά,
- τους πεζοδρόμους Ζαμίδη και Δ. Σβορώνου,
- την οδό Δ. & Μ. Παπαδόπουλου από την οδό Αφων Παπαϊωάννου μέχρι την οδό Ν. Πλαστήρα,
- την οδό Αποστόλου Λουκά,
- την οδό (πεζόδρομο) Προνοίας.
 
Οι παρεμβάσεις αφορούν στη συνολική ανάπλαση του ανωτέρω δικτύου με ανασχεδιασμό της κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, καθώς και των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και δημόσιων υπαίθριων χώρων, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.  
 
Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης ζωτικών δημόσιων κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πεζόδρομοι) σε κεντρική και πολυσύχναστη περιοχή της πόλης, με ανακατασκευή δαπέδων (αποξηλώσεις δαπέδων και οδοστρωμάτων, μικρού βάθους εκσκαφές, κατασκευή νέων δαπέδων, οδοστρωμάτων και ορίων), κατασκευές και διαμορφώσεις λειτουργικής και αισθητικής βελτίωσης (καθιστικά, βάθρα, ράμπες κ.λπ.), φυτοτεχνικές εργασίες και εγκατάσταση δικτύων άρδευσης και φωτισμού.  
 
Οι νέες κρασπεδώσεις θα κατασκευασθούν με κράσπεδα, διατομής 15x25 cm, από μάρμαρο υπόλευκο Βερμίου. Στα επί μέρους τμήματα της περιοχής επέμβασης προβλέπεται εφαρμογή των εξής τύπων επιστρώσεων δαπέδων:
- Επίστρωση με βοτσαλόδεμα
- Επίστρωση με πλάκες και με κυβόλιθους μαρμάρου Βερμίου
- Επίστρωση με φυσικούς κυβόλιθους γρανίτη
- Επένδυση βαθμίδων με πλάκες μαρμάρου Βερμίου
 
Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα απαιτηθεί σε τμήματα των οδών Γ. Κουγιουμτζίδη, Δ. & Μ. Παπαδοπούλου. Ν. Πλαστήρα, Αποστόλου Λουκά. Στα υπόλοιπα τμήματα το οδόστρωμα θα κατασκευασθεί με κυβόλιθους γρανίτη.
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ομάδες εργασιών:
- Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, χωματουργικά
- Έργα υποδομής, υποδομές δαπέδων, σκυροδέματα, κρασπεδώσεις
- Επιστρώσεις δαπέδων, οδοστρωσία
- Αστικός εξοπλισμός, λειτουργικές κατασκευές, σήμανση
- Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
- Φυτοτεχνικές εργασίες
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
    Το έργο χρηματοδοτείται από :
- Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης : «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4286/1448/Α3/28-6-2019 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5037510. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ». ΜΕ  ΣΑΕ1551 και ο κωδικός ενάριθμος 2019ΣΕ15510053 της πράξης με ποσό χρηματοδότησης 1.109.929,38€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)   Και από ιδίους πόρους του Δήμου Πέλλας με ποσό 1.076.190,62€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)   .
 
Το έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας για το έτους 2022 στον ΚΑΕ:02,64,7341,020
    
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

 «Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011».
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016, ύψους έως 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
 
ΚΡΗΤΙΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 990.362,93€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 488.462,95€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 225.712,80€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), που είναι εγκατεστημένα σε:
-  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
-  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
-  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4782/2021.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.
 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 23 της Διακήρυξης.
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4782/2021. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 35.260,00 ευρώ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες/7 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.giannitsa.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως 15/10/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/10/2022.  

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350854, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κίτσογλου Μαγδαληνή.  

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
Το έργο έχει λάβει σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή δυνάμει του αριθ.5049/12-9-2022  εγγράφου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


  • Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός Αριθμός: 192771)

Διαβάστηκε 831 φορές