Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού της πράξης "Λύσεις καινοτομίας για Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για το υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Λύσεις καινοτομίας για Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας» στο πλαίσιο της Πράξης Αστική Ανάπλαση στην Περιοχή του Ευρύτερου Κέντρου Πόλης των Γιαννιτσών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 709.845,52€ χωρίς ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω λύσεων (CPV: 39113300-0, 32322000-6, 38653400-1, 32510000-1, 31518000-0, 32441200-8, 72212000-4, 72211000-7):
• ΔΡΑΣΗ Α: Δέκα (10) έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches)
• ΔΡΑΣΗ Β: Πέντε (05) έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks)
• ΔΡΑΣΗ Γ: Πέντε (05) οθόνες ψηφιακής σήμανσης (Digital Signage)
• ΔΡΑΣΗ Δ: Δεκαπέντε (15) σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points)
• ΔΡΑΣΗ Ε: Πέντε (05) έξυπνες διαβάσεις
• ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Επέκταση συστήματος έξυπνης στάθμευσης με πενήντα (50) αισθητήρες ελέγχου καταληψιμότητας θέσης
• ΔΡΑΣΗ Ζ: Έξυπνος φωτισμός - Σύστημα τηλεελέγχου - τηλεδιαχείρισης και σύστημα προληπτικής συντήρησης για φωτιστικά σώματα
• ΔΡΑΣΗ Η: Σύστημα έξυπνης διαχείρισης κάδων απορριμμάτων
 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/4/2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 28/5/2023 και ώρα 15:00.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Για το ποσά των εγγυήσεων γίνεται αναφορά στη διακήρυξη και οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στα τεύχη της διακήρυξης.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 2382350833 (Εμμανουηλίδης).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

  • Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός Αριθμός: 191404)

Διαβάστηκε 216 φορές