Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007 παρ. 6 περί τοποθέτησης του προσωπικού & του άρθρου 211 του ν.3584/07 που αφορά « Πρόσληψη  υδρονομέων άρδευσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.5 του ν. 3966/2011 σύμφωνα με τις οποίες, στις εξαιρέσεις του Ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 « Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο- Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2190/94».
5. Τις διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β/Δ (ΦΕΚ 60/Α΄/1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων όπως ισχύουν σήμερα».
6. Την αριθμ. 43/2023 (ΑΔΑ: ΩΧΚΗΩΞΤ-8ΥΕ) Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας και το αριθμ. 58433/24-04-2023 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2023 (από 1η Μαΐου 2023 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων), ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων (πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) υδρονομέων άρδευσης), καθώς και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση και η συνολική αμοιβή των οργάνων αυτών.
7. Την 6387/2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρόβλεψη  πιστώσεων στους Κ.Α 02.25.6041, 02.25.6054 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας, που αφορούν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και για τις εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023, ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δ.Ε. Γιαννιτσών / Κοιν. Αμπελιών Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Κρ.Βρύσης / Κοιν. Εσωβάλτων και οικισμού Σταυροδρομίου Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κοιν. Γαλατάδων Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κοιν. Παλαιφύτου Τρεις (3) υδρονομείς
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κοιν. Καρυώτισσας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κοιν. Αγίου Γεωργίου Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κοιν. Δροσερό Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου / Κοιν. Τριφυλλίου - Γυψοχωρίου Δύο (2) υδρονομείς

Δ.Ε. Κύρρου / Κοιν. Ν. Μυλοτόπου

Ένας (1) υδρονομέας

Δ.Ε. Κύρρου / Κοιν. Αραβησσού Δύο (2) υδρονομείς
Δ.Ε. Κύρρου / Κοιν. Αξού Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Κύρρου / Κοιν. Λάκκας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Κύρρου / Κοιν. Αχλαδοχωρίου Ένας (1) υδρονομέας
ΔΕ Κύρρου / Κοιν. Πλαγιαρίου Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Κοιν. Ραχώνας Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Κοιν. Αγροσυκιάς Ένας (1) υδρονομέας
Δ.Ε. Πέλλας / Κοιν. Δυτικού Ένας (1) υδρονομέας

Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα), η οποία χορηγείται από την υπηρεσία.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
  5. Δημοτική ενημερότητα.
  6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
  7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
  8. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου.
  9. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ B.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

Καθήκοντα Υδρονομέων

• Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως), καθώς και η διανομή ατομικών ειδοποιητηρίων άρδευσης στους καλλιεργητές της Κοινότητας ευθύνης τους.
• Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεως τους.
• Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους.
• Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή τη συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
• Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
• Η άμεση γνωστοποίηση προς τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψη τους.
• Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την επομένη της ανακοίνωσης, ήτοι από 05/05/2023 μέχρι και 15/05/2023 στον Πρόεδρο των παραπάνω Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

Κατεβάστε παρακάτω τα έντυπα της ανακοίνωσης :

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστηκε 484 φορές