Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

1. Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 187.686,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Η προς εκτέλεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 44613700-7, 44613800-8, 42914000-6, 42415110-2, 42998000-8, 42923000-2, 42996200-6, 42924730-5, 42512200-0, 39130000-2, 32235000-9
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 197770, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.giannitsa.gr
Γενικές πληροφορίες παρέχονται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από της ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/07/2023, και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/07/2023, και ώρα 10:00.

6.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7.Κριτήρια Επιλογής: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

8.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ακολούθως:
Για το Τμήμα Α ποσού «162,00 €» εκατόν εξήντα δύο ευρώ
Για το Τμήμα Β ποσού «1.136,00 €» χιλίων εκατόν τριάντα έξι ευρώ
Για το Τμήμα Γ ποσού «625 €» εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ
Για το Τμήμα Δ ποσού «370,00 € » τριακοσίων εβδομήντα ευρώ
Για το Τμήμα Ε ποσού «10,00€ €» δέκα ευρώ
Για το Τμήμα ΣΤ ποσού «250,00 € » διακοσίων πενήντα ευρώ
Για το Τμήμα Ζ ποσού «250,00 € » διακοσίων πενήντα ευρώ
Για το Τμήμα Η ποσού «36,00 € » τριάντα έξι ευρώ
Για το Τμήμα Θ ποσού «29,00 € » είκοσι εννιά ευρώ
Για το Τμήμα Ι ποσού «67,00 € » εξήντα εφτά ευρώ
Για το Τμήμα Κ ποσού «90,00 €» ενενήντα ευρώ
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

9.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Πράξης ΣΑ: Ε2751 - Κωδικός ενάριθμου - 2022ΣΕ27510081) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 436/21.01.2020 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ για την Πράξη με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041968.
Έχει ληφθεί υπόψη η υπ’ αριθ. 24208 - 1.0 / 2023 Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την προέγκριση δημοπράτησης.
10. Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι τρεις (3) μήνες.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας
12. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 03-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012999622)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 258 φορές