Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε ΚΔΑΥ

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Πέλλας σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) (CPV: 90514000-3)

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει σχέση ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 120.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (αρ. 198576).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31/07/2023 και ώρα 15:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Για τα ποσά της εγγύησης συμμετοχής γίνεται αναφορά στη διακήρυξη και οι προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρονται στη σχετική μελέτη (Παράρτημα Ι της διακήρυξης).
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πέλλας στη διεύθυνση www.giannitsa.gr και στο τηλ. 2382350833 (Εμμανουηλίδης).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 608 φορές