Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αποτομής Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου" στο Λιπαρό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
«ΛΙΠΑΡΟΥ - ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»
της 12/07/2023 με αριθμό πρωτ: 16841

 

Ο Δήμος Πέλλας, σύμφωνα με

α)με την αρ. 97/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ίδρυσης υπαίθριας οργανωμένης βραχυχρόνιας αγοράς.
β)Τον με αρ. 90/2022 Κανονισμό λειτουργίας υπαιθρίων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4849/2021 του Δήμου  Πέλλας.
γ)Την υπ' αριθμόν 623/01-11-2022 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους  Αντιδημάρχους.
δ)Το σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.             

Προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς, θρησκευτικής   εμποροπανήγυρης (Λιπαρό - Αποτομής Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου) στο Λιπαρό Πέλλας, στον χώρο της κεντρικής οδού απέναντι από την κεντρική πλατεία, την περίοδο από 28-29 Αυγούστου 2023.

α) Τρεις (3) θέσεις φορητών τροχήλατων εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 3μΧ2μ (πχ. ποπ κορν, μαλλί τηςγ ριάς, λουκουμάδες, γλυκίσματα κλπ) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01-03-2022), ζαχαρώδη προιόντα, ξηροί καρποί, προιόντα οικοτεχνίας όπως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιόυ, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα,αρτύματα κλπ. με αριθμό Π1-Π3

β) Επτά θέσεις (7) 3μΧ2μ βιομηχανικών ειδών (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη, παιχνίδια, λευκά είδη, δερμάτινα είδη όπως τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, ψιλικά, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη οικιακής φροντίδας, μέσα  συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, άλλα είδη χαρτιού, είδη λαικής τέχνης, είδη διακόσμησης, γλάστρες και  εργαλεία  κηπουρικής, είδη ανθοκομίας με  αριθμό Β1-Β7

Στα πλαίσια της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής  από 29/07/2023 έως 19/08/2023 στο γραφείο αδειοδοτήσεων,  Δημοτικό Κατάστημα, Γαλατάδες, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351308 και 2382351327 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου. Μετά την πάροδο της  παραπάνω προθεσμίας  οι αιτήσεις θεωρούνται  εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση  ύπαρξης  κενών  θέσεων  για  τις  εκπρόθεσμες  αιτήσεις  αποφασίζει  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος για την απόδοση θέσης.

Στην εν  λόγω θρησκευτική Εμποροπανήγυρη   δραστηριοποιούνται  ως   πωλητές φυσικά και  νομικά πρόσωπα  που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά  και είναι κάτοχοι  Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες  Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία  Πωλητή  που  δραστηριοποιούνται στις  Λαικές Αγορές,  κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο  Στάσιμο ή στο  Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι  Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης  Ετήσιας Διάρκειας  την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.
Η διάθεση ειδών και  η  παροχή  υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά   από τους  εξής  όρους:
α)Τα πωλούμενα  τρόφιμα  πρέπει  να  πληρούν  τους  όρους  ποιότητας, υγιεινής  και ασφάλειας.
β)Τα πωλούμενα  βιομηχανικά  είδη  πρέπει  να τηρούν τις  προδιαγραφές ασφαλείας και  η  διάθεση  τους να  γίνεται  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  από  την  υπ αριθ 91354/30-07-2017  απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης  και Επενδύσεων ((Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και  Εμπορίας  Προιόντων και  Παροχής Υπηρεσιών ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)))(Β 2983)
γ) Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  πληρούν τους  όρους  ποιότητας, υγιεινής και  ασφάλειας της εκάστοτε  ισχύουσας  ειδικής  νομοθεσίας.

Οι θέσεις πωλητών στην παρούσα Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη αγορά αποδίδονται ως εξής: α)ποσοστό 75% στους  κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, β)σε ποσοστό 10%  στους κατόχους Αδειας παραγωγού και  επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών, γ)σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, δ)ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Σε  περίπτωση μη  επαρκούς  ενδιαφέροντος  για  την κάλυψη  των θέσεων κάποιας  κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε  αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα  προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.
Κατά της απόφασης   περί  των αποτελεσμάτων της προκήρυξης  οι  έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από  την διαδικασία  απόδοσης  θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά  της  οποίας η ισχύς  είναι  ίση με την διάρκεια λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας  αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.
Οι δικαιούχοι της έγκρισης συμμετοχής στις οργανωμένες υπαίθριες αγορές - βραχυχρόνιες αγορές κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, κάτοχοι αδείας Παραγωγού και  Επαγγελματία Πωλητή, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή το Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-καλλιτέχνη υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος θέσης σύμφωνα με την υπ αριθμόν 97/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 90/2022 Κανονισμό λειτουργίας, και 103/2022 εισήγηση Οικονομικής επιτροπής.        
Σημειώνεται, α)οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας  (https://www.giannitsa.gr/).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα  2382351308 και 2382351327

     Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                           
       ΣΕΡΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή ή κατόχου βεβαίωσης δραστηριοποίησης κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 187 φορές