Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΚΕΚΑΠΠΑ δήμου Πέλλας

Ανακοίνωση

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

(Περίοδος 2022-2023) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.) Δήμου Πέλλας» μετά την υπ.αριθμ:27/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και την υπ.αριθμ:1725/20-07-2023 ανακοίνωση (εγκριτική Α.Σ.Ε.Π 1724 19/07/2023).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας», που εδρεύει στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο ΣΟΧ1_ΠΕ_ΤΕ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο ΣΟΧ2_ΔΕ_ΥΕ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα Η/Υ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα γλωσσομάθειας

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την  Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά, Τ.Κ. 58100, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας, υπόψη κ. Πιτιακούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2382022503, εσωτ. 3).
Η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από τις 3/8/2023 έως και τις 14/8/2023.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, ΣΟΧ1/2023, βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας (www.kekappa.gr), απ’όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (kekappa.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτική πύλη --> Πολίτες --> Έντυπα - Διαδικασίες --> Διαγωνισμών Φορέων --> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι --> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές --> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική πύλη --> Πολίτες --> Έντυπα –Διαδικασίες --> Διαγωνισμών Φορέων --> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΑΠΠΑ Δ.ΠΕΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

                                                                                                       

Διαβάστηκε 5891 φορές