Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν
5. Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 /Β/2021) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και την υπ. άριθμ. 41797/23-06-2022 τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 3327 /Β/2022).
6. Το υπ΄ αριθ. 61784/21-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
7. Την υπ¨αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/65/13901/15-9-2023 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε συμπληρωματικά η κίνηση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας από ΟΤΑ α΄ βαθμού για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων για το έτος 2023-2024.
8. Το υπ΄ αριθ. 77256/18-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
9. Την αριθμ. 210/24-10-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.
10. Τις ανάγκες των Δήμου Πέλλας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πέλλας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Πέλλας

Γιαννιτσά

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Μερικής απασχόλησης (3ωρης απασχόλησης)

Διδακτικό έτος 2023-2024

6

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από Παρασκευή 27/10/2023 έως και Πέμπτη 09/11/2023.

 

Διαβάστηκε 436 φορές