Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στα Γιαννιτσά

Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.

Α/Α Αριθμός Τεμαχίου Διανομή Αγρόκτημα Έκταση (στρέμματα) Ποσό Εγγύησης (€)

1 73 (τμήμα) ΟΔ1929 Αρχοντικού 1,407 2,81
2 73 (τμήμα) ΟΔ1929 Αρχοντικού 1,776 3,55
3 73 (τμήμα) ΟΔ1929 Αρχοντικού 5,467 10,93
4 152 (τμήμα) ΟΔ1929 Αρχοντικού 11,468 22,94
5 542 (τμήμα) ΣΔ1985 Αρχοντικού 4,097 8,19
6 562 (τμήμα) ΣΔ1985 Αρχοντικού 6 12,00
7 562 (τμήμα) ΣΔ1985 Αρχοντικού 17 34,00
8 562 (τμήμα) ΣΔ1985 Αρχοντικού 31,855 63,71
9 205 ΟΔ1932 Δαμιανού 5,688 11,38
10 234 ΟΔ1932 Δαμιανού 4,425 8,85
11 533 ΟΔ1932 Δαμιανού 1,914 3,83
12 560 ΟΔ1932 Δαμιανού 4,437 8,87
13 797 ΟΔ1932 Δαμιανού 7,062 14,12
14 934 (τμήμα) ΣΔ1959 Δαμιανού 2,836 5,67
15 1157 (τμήμα) ΣΔ1972 Δαμιανού 0,33 0,66
16 1158 (τμήμα) ΣΔ1972 Δαμιανού 6,374 12,75
17 1160 (τμήμα) ΣΔ1972 Δαμιανού 12,44 24,88
18 1212 (τμήμα) ΣΔ1972 Δαμιανού 8,06 16,12
19 1302 (τμήμα) ΣΔ1986 Λεπτοκαρυάς 5,761 11,52
20 1302 (τμήμα) ΣΔ1986 Λεπτοκαρυάς 8,183 16,37
21 114 ΟΔ1929 Μεσιανού 30 60,00
22 532 ΟΔ1940 Πενταπλατάνου 4,937 9,87
23 712 ΟΔ1940 Πενταπλατάνου 2,5 5,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για την μίσθωση του/των συγκεκριμένου/ων αγροτεμαχίου/ων.
4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
6) Εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του Δήμου Πέλλας για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος κάθε αγροτεμαχίου εφαρμόζοντας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, όπως αναγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €). Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (1,00 €).
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2027 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παράτασης για κανένα λόγο.
Για τους όρους της δημοπρασίας καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ. : 2382350831, fax : 2382025240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 764 φορές