Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», (CPV) : 43323000-3, 32441200-8,  48420000-8, Κωδικός ΝUTS: EL524, με προϋπολογισμό 1.773.357,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.198.963,80  € και ΦΠΑ: 425.605,90 €).

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:

ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Άρδευσης (ΚΣΑ) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
δώδεκα (12) Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) στο σύνολο των οποίων θα τοποθετηθεί  νέος εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης  και  χαμηλότερης κατανάλωσης καθώς και οι σχετικοί ρυθμιστές  στροφών  (inverters). Επιπλέον, θα τοποθετηθεί εξοπλισμός  για την διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση των κρίσιμων ενεργειακών παραμέτρων. Σε όλους τους Σταθμούς όπου απαιτείται θα εγκατασταθούν μετρητές παροχής (υδρομετρητές).
Φορητού Εξοπλισμού, που περιλαμβάνει φορητό παροχόμετρο – υπερήχων κλειστών αγωγών

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Στην ημερήσια εφημερίδα «Τα νέα της Πέλλας» και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Πέλλαnews»

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτών (35.467,16€) και ισχύ μέχρι την 07/01/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Δώδεκα (12) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών Δήμου Πέλλας» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών Δήμου Πέλλας» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1144/07-04-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», Μονάδα Ειδικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ- ΥΛ9).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι το πενήντα (50%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  δέκα οχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (15 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. 31/10/2023. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 258156.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3743/12-10-23 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πέλλας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.Ο αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ08210009.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 258156

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 158 φορές