Γνωστοποίηση για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ειδικών συμβούλων και μιας (1) θέσης συνεργάτη του Δημάρχου Πέλλας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
3) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011
4) Tον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και μιας (1) θέσης Συνεργάτη.

1. Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων με γνώσεις σε θέματα που αφορούν την Ιστορία, ή τον Πολιτισμό, ή την Αρχαιολογία, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07(άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής, με κατεύθυνση είτε σε θέματα Ιστορίας, είτε σε θέματα Πολιτισμού, είτε σε θέματα Αρχαιολογίας
Γ) Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
Δ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Επικουρικά προσόντα:
- Επαρκείς γνώσεις είτε σε θέματα Πολιτισμού, είτε σε θέματα Ιστορίας, είτε σε θέματα Αρχαιολογίας

2. Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην επεξεργασία και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων και δεικτών των δράσεων και των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών του Δήμου, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07(άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Γ) Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
Δ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Επικουρικά προσόντα:
- Επαρκείς γνώσεις σε θέματα Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας

3. Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση εργαλείων ΤΠΕ του Δήμου πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07(άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής, με κατεύθυνση Πληροφορικής
Γ) Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
Δ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Επικουρικά προσόντα:
- Επαρκείς γνώσεις σε θέματα βελτίωσης πρακτικών και διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

4. Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση θεμάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07(άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής, με κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οικονομία
Γ) Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
Δ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Επικουρικά προσόντα:
- Επαρκείς γνώσεις σε θέματα διοίκησης είτε στον τομέα υγείας, είτε στον τομέα της πρόνοιας

5. Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη θέση Ειδικού Συνεργάτη πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά
Β) Απολυτήριο Λυκείου
Γ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Δ) Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επικουρικά προσόντα:
- Εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφορικά με την εξυπηρέτηση ατόμων ευπαθών ομάδων

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερομένων καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από την ημέρα δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 στο γραφείο 3 του Δήμου Πέλλας (τηλ. 2382350871, 891) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
• Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα της κάθε θέσης
• Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 1408 φορές